Використання інформаційних мережних технологій – блогів у підвищенні професійної компетентності педагогів з питань впровадження STREAM –освіти

/Files/images/IMG_метода.jpg

Авторський блог "Дивосвіт дошкілля"вихователя – методиста Корнієнко Світлани Сергіївни

Віртуальний проект є інноваційною моделлю дистанційної освіти, консалтингового надання психолого-педагогічних, методичних послуг педагогам дошкільних закладів освіти.Блог «Дивосвіт дошкілля» спрямований на пропагування досвіду роботи дошкільного закладу освіти № 164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області з впровадження ЛЕГО-конструювання, висвітлення участі у проекті "Сприяння освіті" відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та the LEGO Foundation, надання інформації про впровадження STEM – технологій в освітній процес для педагогів та вихователів-методистів дошкільних закладів освіти.

Паспорт проекту

За авторством:персональний блог

За правом доступу до контенту(матеріалів блогу): відкритий для зареєстрованихкористувачів

За змістом: інформаційний

За призначенням: методичний

Посилання на матеріал http://blogkluchik.blogspot.com/2017/11/blogkluchik.html

Мета проекту:

1. Сформувати готовність педагогів до впровадження нового, зокрема до впровадження нових інформаційних технологій, до інноваційної діяльності.

2. Інформаційне забезпечення впровадження STEM – технологій в освітній процес дошкільного закладу освіти.

Актуальність проекту

Одним із перспективних і результативних напрямків використання сучасних інформаційних технологій є комп’ютерні мережні технології або технології взаємодії. Під взаємодією педагогів у педагогічному процесі розуміємо взаємний вплив педагогів один на одного, результатом якого є сформована готовність до впровадження нового, зокрема до впровадження нових інформаційних технологій, до інноваційної діяльності. Каналами взаємодії у педагогічному процесі є спільна діяльність і взаємини між педагогами.

До переваг даної технології відносяться: відкритість інформаційного наповнення для всіх учасників, оперативність розміщення інформації і доступу до неї, незалежність від індивідуального графіку відвідування учасниками блогу, інтерактивність – учасники мережного співтовариства (педагоги, батьки, колективи навчальних закладів, районні чи міські керівники) можуть залишати у щоденнику власні записи, читати повідомлення та публікації своїх колег, коментувати повідомлення і відповідати на коментарі, пов’язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань. Зазначені принципи та особливості Web 2.0 дають можливість використовувати безкоштовне мережне програмне забезпечення для організації взаємодії педагогів. Найдоступнішою і найпоширенішою службою Web 2.0 є мережні щоденники (блоги) – невеликі веб-сайти, автори яких (блоггери) можуть керувати доступом до інформації, розміщеної у блозі: робити їх доступними або для всіх користувачів, або тільки для певного кола читачів. «Блог» – від англійського bloging (блогінг) – вхід у «світове павутиння», в якому людина веде свою колекцію записів.

Мета блогу:

Використання інформаційних мережних технологій – блогів у системі методичної роботи дошкільного закладу з питань впровадження STREAM – освіти.

Гіпотеза діяльності проекту

Можливості Інтернету (сайти, віртуальне спілкування, електронна пошта, форуми, чати, бази серверних послуг, інформаційні ресурси) дають змогу створити сучасні умови для співпраці з педагогічним загалом, підвищити ефективність педагогічної взаємодії з питань впровадження інноваційних технологій.

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Місія інноваційного проекту

Стимулювання інноваційного педагогічного пошуку та вдосконалення дистанційного спілкування як одного з найважливіших елементів взаємодії творчо працюючих педагогів

Інформаційний ресурс:

- містить документи, які регламентують функціонування дошкільної освіти в державі;

- відображає події, що відбуваються в дошкільному навчальному закладі;

- містить довідкову інформацію з питань нормативно-правової бази;

- надає можливість педагогам розмістити матеріали з досвіду роботи;

- містить елементи інформаційно-комунікативної підтримки ( розміщення презентацій, відеоматеріалів та ін..)

- відображає зміст спілкування між учасниками проекту, обговорення сучасних проблем освіти;

- надає можливість швидкого доступу до інших освітніх ресурсів.

Завдання проекту

1.Розробити план впровадження STREAM - освіти на організаційному та управлінському рівнях із визначенням методично-організаційних функцій, урахуванням ресурсного потенціалу на засадах партнерства, доступності, інформаційної обізнаності.

2. Об'єднати інформаційно-комунікаційні контенти спілкування з методичною службою Олександрівського району.

3. Здійснити відбір та систематизацію інформаційних, методичних, дидактичних відео-аудіо матеріалів для педагогів за темою блогу

4. Створити психологічно комфортний простір спілкування, швидкої обробки інформації онлайн та оффлайн для педагогічної спільноти.

5. Підвищити позитивний імідж мережі консалтингового спілкування.

ІІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.

Відомий український учений А.Хуторський зазначає, що індивідуалізований процес дистанційного навчання та спілкування вибудовується за опосередкованої взаємодії віддалених одне від одного учасників навчання та спілкування в спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Перевага дистанційного навчання та віртуального спілкування полягають у зручності, доступності, оперативності. Інформаційні та комунікаційні технології відповідають сучасним вимогам, мають потужний потенціал для ефективного впровадження та необмежену аудиторію.

Практика показує, що відкриті освітні інтернет-ресурси є доповненням

до традиційних засобів навчання, дають можливість використання різних форм навчання (індивідуальне навчання, групова робота, фронтальна робота, проектна діяльність).

Створення блогу вихователя-методиста з питань впровадження STEM – освіти сприяє колективній навчальній діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу.

Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.

Якість впровадження STEM-освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності педагогічних працівників, наскільки вони активно використовують новітні педагогічні підходи в професійній діяльності.

Реалізація проекту триває, але вже зараз визначилися позитивні результати, які дають підстави стверджувати, що створення та реалізація мережевих інформаційних ресурсів сприяє формуванню активної, самостійної та ініціативної позиції педагогічних працівників.

Очікувані результати проектної діяльності:

- створення мережевої системи педагогічної консалтингової служби;

- налагодження оперативного зворотного зв'язку;

-підвищення престижу й розширення діапазону консалтингових педагогічних послуг

V. ВИСНОВКИ

Сучасне суспільство потребує людей, які здатні конструктивно та системно мислити, швидко знаходити необхідну інформацію, готові взяти на себе відповідальність і прийняти адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї в різних сферах життєдіяльності людини. А це означає, що сьогодні потрібні нові підходи в системі освіти,нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності,результатом якої має бути виховання людини-інноватора. Одним із перспективних і результативних напрямків реалізації цього завдання є використання комп’ютерних мережних технологій або технологій взаємодії. У науково-методичній літературі та фахових виданнях досить часто порушуються питання про використання соціальних (колективних) служб Web 2.0 – мережного програмного забезпечення для підтримки групової взаємодії за допомогою послуг Інтернету: обміну інформацією, спільного створення та редагування публікацій, збереження посилань та мультимедійних ресурсів тощо [2; 3]. Зрозуміло, що без панування в освітній сфері духу творчості, постійного пошуку нових ідей, пошуку шляхів вирішення педагогічних проблем на основі залучення широкого кола педагогів виконати соціальне замовлення суспільства не можливо, тому проблема пошуку шляхів взаємодії у процесі використання педагогами інформаційних технологій нового покоління Web 2.0, коли відбувається взаємообмін, взаємозбагачення та саморозвиток їх особистості, на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною проблемою.

Кiлькiсть переглядiв: 101

Коментарi