Віртуальний проект "Джерело батьківських знань"

Використання інформаційних ресурсів у системі психолого-педагогічної та правової просвіти батьківського загалу

/Files/images/приветик.jpgАвтор проекту:Береза Т.С., практичний психолог

Віртуальний проект є інноваційною моделлю дистанційної освіти, консалтингового надання психолого-педагогічних, методичних послуг, правової просвіти батьківського загалу. Його розроблено відповідно до соціального запиту батьків, або осіб, які їх замінюють, та замовлення сучасного суспільства для надання широкого спектра психолого-педагогічних знань щодо виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Паспорт проекту

Тип проекту: соціально зорієнтований, колективний

Тривалість проекту: довготривалий ( поповнення матеріалу – остання середа місяця)

Учасники проекту: батьки, або особи, які їх замінюють, дітей дошкільного віку, які відвідують дошкільні заклади та ті, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням,педагоги дошкільного закладу, усі зареєстровані відвідувачі мережі.

Жанр проекту: інноваційний мережевий проект

Мета проекту:

1. Створення умов для ефективної взаємодії з батьківським загалом із питань психолого-педагогічної та правової просвіти.

2.Підвищення рівня правової культури учасників навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій у освітній процес.

Актуальність проекту

Організація взаємодії із сім'єю – складна праця, що не має готових технологій та рецептів. Її успіх вимірюється інтуїцією та терпінням педагога, його вмінням бути професійним помічником сім'ї. Взаємодія батьків та дошкільного закладу не завжди є тісною одразу. Це довготривалий процес, копітка робота, що потребує як від педагогів, так і від батьків терпіння, послідовного слідування обраним шляхом.

Зміни, що відбуваються в сучасній державі, суспільстві та освіті висувають нові вимоги до якості відносин дошкільного навчального закладу, як освітньої установи, і сім'ї. Концепція модернізації української освіти підкреслює виняткову роль сім'ї у вирішенні завдань виховання підростаючого покоління. У Законі України «Про освіту»(ст. 59) наголошено, що саме батьки відповідальні за розвиток дитини.

Батьки і педагоги усвідомлюють необхідність тісної взаємодії, яка виражається в психолого-педагогічному супроводі сім'ї в питаннях виховання дітей. Така взаємодія необхідна як родині так і освітній установі, яка не може в повній мірі вирішувати питання виховання і освіти, не маючи контакту і взаєморозуміння з родинами своїх вихованців У сучасних соціальних умовах, коли більшість сімей стурбовані розв’язанням проблем економічного, а іноді й фізіологічного виживання, посилилася тенденція до самоусунення багатьох батьків від розв’язання проблем виховання й особистісного розвитку дітей. Батьки недостатньо володіють знаннями щодо вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей, тож часом займаються вихованням наосліп, інтуїтивно. Усе це, як правило, не спричиняє позитивних результатів.

. У системі дошкільної освіти накопичено чималий досвід з організації взаємодії дитячого садка і родини. Однак в даний час відбувається активний пошук нових технологій і форм взаємодії ДНЗ з родинами вихованців, обумовлений особливостями розвитку сучасного суспільства.

Сім'я та дошкільний заклад – два суспільні інститути, які стоять біля витоків майбутнього дітей. Та не завжди їм вистачає взаєморозуміння, такту, терпіння, щоб почути одне одного.

Як змінити таку ситуацію? Як викликати в батьків інтерес до взаємодії? Як створити єдиний простір розвитку дитини в сім'ї і дошкільному навчальному закладі та зробити батьків рівноправними учасниками освітнього процесу?

Новою формою, що дозволяє в комплексі вирішувати основні завдання психолого-педагогічної та правової освіти батьківського загалу є відкритий віртуальний проект, головною метою якого є організація, представлення та обмін інформацією між клієнтами мережі, які мають відношення до виховання дітей дошкільного віку.

Ідея проекту

Створення інтерактивного майданчика "педагоги – батьки - діти" для здійснення психолого-педагогічної та правової просвіти батьків або осіб, які їх замінюють., пропагування дошкільної освіти, надання та отримання консультативної допомоги з проблем соціалізації дітей дошкільного віку

Гіпотеза діяльності проекту

Можливості Інтернету (сайти, віртуальне спілкування, електронна пошта, форуми, чати, бази серверних послуг, інформаційні ресурси) дають змогу створити сучасні умови для співпраці з батьківським загалом, залучити більшу кількість родин для спілкування, підвищити ефективність педагогічної взаємодії.

Об’єкт дослідження

Інноваційні форми надання додаткової психолого-педагогічної допомоги та консалтингових послуг педагогів для батьківського загалу.

Віртуальний проект для батьків – це:

- форма інтерактивного спілкування педагогів та батьків, яка дає змогу обмінятися інформацією, висловити власний погляд, отримати консультацію з різних питань;

- можливість організувати ефективний інформаційний простір для педагогів та батьків із доступом до потрібної інформації в будь-який час;

- оперативна консультативна допомога за запитом; зворотній зв'язок

- можливість узяти участь у віртуальних педагогічних вітальнях, роботі блогів та ін..

Кожний розділ проекту має своє функціональне призначення та орієнтований на певну аудиторію.

Предмет дослідження

1. Форми та зміст діяльності віртуального майданчика

2. Створення інформаційно-консультативних освітніх продуктів.

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Місія інноваційного проекту

Стимулювання інноваційного педагогічного пошуку та вдосконалення дистанційного спілкування як одного з найважливіших елементів взаємодії з родинами вихованців, зміцнення культури психолого-педагогічного впливу в соціумі.

Інформаційний ресурс:

- містить документи, які регламентують функціонування дошкільної освіти в державі;

- відображає події, що відбуваються в дошкільному навчальному закладі;

- містить довідкову інформацію для батьків з питань нормативно-правової бази;

- надає можливість педагогам розмістити матеріали з досвіду роботи;

- містить елементи інформаційно-комунікативної підтримки (як от, розділ "Медіатека" та ін.)

- відображає зміст спілкування між учасниками проекту, обговорення сучасних проблем освіти;

- надає можливість швидкого доступу до інших освітніх ресурсів.

Завдання проекту

1.Розробити план впровадження на організаційному та управлінському рівнях із визначенням методично-організаційних функцій, урахуванням ресурсного потенціалу на засадах партнерства, доступності, інформаційної обізнаності.

2. Об'єднати інформаційно-комунікаційні контенти спілкування з батьківською спільнотою.

3. Здійснити відбір та систематизацію інформаційних, методичних, дидактичних відео-аудіо матеріалів для дітей та їх батьків

4. Створити психологічно комфортний простір спілкування, швидкої обробки інформації онлайн та оффлайн для батьківського загалу.

5. Підвищити позитивний імідж сайту дошкільного закладу та мережі консалтингового спілкування

ІІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.

Найбільш зручною формою для надання батькам консультативних, психолого-педагогічних послуг, на наш погляд, є дистанційна форма навчання, віртуальне спілкування. Відомий український учений А.Хуторський зазначає, що індивідуалізований процес дистанційного навчання та спілкування вибудовується за опосередкованої взаємодії віддалених одне від одного учасників навчання та спілкування в спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Перевага дистанційного навчання та віртуального спілкування полягають у зручності, доступності, оперативності. Інформаційні та комунікаційні технології відповідають сучасним вимогам, мають потужний потенціал для ефективного впровадження та необмежену аудиторію.

В дошкільному закладі вже склалась певна система взаємодії з батьками. Педагоги дошкільного закладу проводять батьківські збори, консультації, готують наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певного вікового періоду дитини, впроваджуються інноваційні форми взаємодії (тренінги, презентації, партнерські заняття та ін.). В процесі різних форм взаємодії з батьками визначені оптимальні шляхи виховного впливу на дитину, апробовані форми взаємодії, що об’єднують педагогів і батьків, наближають сім’ю до дошкільного закладу – це проведення тренінгових занять «Академії щасливого батьківського для мам і тат, що виховують малят».

Вирішенню завдань щодо пошуку нових форм взаємодії з батьками сприяло створення консультативного центру на базі дошкільного закладу «Діти і соціум», для батьків дітей, які не охоплені дошкільними навчальними закладами. У зв’язку з незначною кількістю батьків, які відвідали перші засідання консультаційного центру, роботу продовжили дистанційно на сторінці власного сайту. На сайті розміщено не тільки заплановані консультації, але й правила забезпечення безпеки життєдіяльності дітей в побуті, рекомендації для батьків по підготовці дітей до школи, поради з організації ігрової діяльності «Разом з дитиною». На сторінках сайту батьки ознайомлюються з організацією життєдіяльності дітей в дошкільному закладі, проведенням свят та розваг. Кількість відвідувачів сайту за рік 628. Кількість позитивних відгуків – 68. Кількість негативних відгуків – 0. Батькам пропонується консультативна допомога спеціалістів дошкільного навчального закладу за запитом у зручний для відвідувачів час.

За час існування сайту визначені переваги спілкування та недоліки:

Позитивні:

- здійснення моніторингу відвідуваності сторінок;

- різноманітність та актуальність тем матеріалів, які викладаються для батьків

- застосування медіатеки, корисних посилань

Недоліки:

- обмеженість контентможливостей (відсутність прямих ефірів) та об’єму фотоматеріалів платформи, на якій розміщено сайт ДНЗ;

- відсутність зворотного зв’язку;

- наявність великої кількості рекламного спаму;

- обмеженість створення архіву публікацій.

З метою залучення більшої кількості учасників, відстеження категорій відвідувачів, розширення спектру консультаційних можливостей за різними профілями та форматами створено сторінку дошкільного закладу у соціальних мережах "Фейсбук", "Вконтакте".

Перспективою в створенні сайту ДНЗ у соціальних мережах визначено:

- зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування сучасної педагогічної культури батьків;

- активне використання сайту у педагогічній просвіті батьківської громади.

Реалізація проекту триває, але вже зараз визначилися позитивні результати, які дають підстави стверджувати, що створення та реалізація мережевих інформаційних ресурсів сприяє формуванню активної, самостійної та ініціативної позиції педагогічних працівників та батьківського загалу. Батькам та педагогам сайт полегшу пошук необхідної інформації, допомагає організувати взаємодію з численними мережевими спільнотами та налагодити партнерські відносини.

IV. Модель віртуального консультативного центру "Діти і соціум".

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій змінює сучасний світ. Стають іншими потреби людей, форми діяльності та спілкування. Електронна пошта, мобільний зв'язок дають змогу в лічені секунди отримати або відправити інформацію з будь-якої точки земної кулі. Прискорюється процес обговорення й прийняття рішень з багатьох питань, розширюється коло зацікавлених осіб. Інтернет із його можливостями спілкування електронною поштою, участі в чатах, форумах, тематичних відео конференціях, семінарах сприяє віртуальному об'єднанню груп людей за потребами та інтересами. У мережі створюються професійні блоги, групи й спільноти.

Мережева діяльність сайту для батьківського загалу вимірюється розширенням спектру консалтингових послуг та залученням родин до інформаційних освітніх ресурсів, підвищенням ефективності та якості педагогічного впливу.

Структура проекту нараховує 10 розділів, які відображаються в меню на головній сторінці сайту.

Горизонтальна контент

"Головна сторінка" її меню складається з візитки закладу, віртуальної презентації груп дошкільного закладу, правил прийому в дошкільний заклад.

"Новини" – вкладка , яка містить основні актуальні новини про події, які відбуваються чи відбудуться незабаром

"Запитуйте-відповідаємо" – оффлайн сторінка відповідей на питання, які цікавлять батьків

Вертикальна інтеграція контенту

Вертикальний контент- це ресурсна база, яка вміщує різноманітні методичні, педагогічні, дидактичні матеріали, консультації, документи, інформацію для батьків з питань організації роботи дошкільного закладу, поради фахівців дошкільного закладу (педагогів, психолога, лікаря, медичної сестри та ін..), корисні посилання.

"Правовий тьютор" - складається з пакета концептуальних документів нормативно-правої бази, що містить інформацію про правові та законодавчі акти, які мають чинність і стосуються питань дошкільної освіти (для батьків, вихователів, дітей)

"Педагогічна вітальня"-цей тематичний кластер вміщує поради для батьків за освітніми лініями розвитку дитини:

· «Абетка здоров’я дитини»

· «Граючись, навчаємо» ( ігри для дітей та батьків)

· «Мова рідна, слово рідне»

· «Будемо природі друзями»

· «Математична скарбничка»

· «Працюємо разом з дитиною»

· «Чарівні фарби і талановиті пальчики» (розвиток і виховання здібностей та творчості)

· «Готуємось до шкільного навчання»

"Психологічна абетка"цей кластер складається з таких розділів

· "Адаптація дитини до дошкільного закладу"

· "Сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільника"

· "Гендерна соціалізація"

· "Соціально-емоційний розвиток"

· Діти "групи ризику"

· "На порозі шкільного життя"

"Батьківська майстерня"- меню цієї сторінки містить:

· "Оффлай сторінка»

· "Тести онлайн"

· Вебінари за темами, які пропонують батьки

· Ігротека

"Консультативний центр "Діти і соціум"

· План роботи центру на рік

· Ігротека для навчання та виховання - цикл розвивальних завдань для дітей 5-ти річного віку, які не відвідують дошкільний навчальний заклад

· Інклюзивна освіта дитини

"Медіатека для великих та малих"

· Книжки та фільми для батьків, педагогів та дітей

Очікувані результати проектної діяльності:

- створення нової мережевої системи психолого-педагогічної консалтингової служби відповідно до соціального замовлення;

- налагодження оперативного зворотного зв'язку як необхідної умови психолого-педагогічної та правової просвіти батьківського загалу;

- підвищення престижу й розширення діапазону консалтингових педагогічних послуг

V. ВИСНОВКИ

Створення віртуального консультативного центру для батьків відповідає вимогам соціуму й потребам батьків. Його впровадження зможе ініціювати:

- забезпечення рівного доступу до інформаційного середовища;

- забезпечення єдності освітнього, культурного, просвітницького просторів у підвищенні знань батьківського загалу з питань соціалізації дітей дошкільного віку

VI. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

- створення віртуального кабінету методиста для покращення взаємодії з педагогами та батьківським загалом;

- створення "активного віконця спілкування" для швидкого реагування на запити батьків

Кiлькiсть переглядiв: 109

Коментарi