/Files/images/ГЕРБ LYP!^$.png Подпись:
Подпись:

Впровадження системи управління охороною праці

у дошкільному навчальному закладі(ясла-садок)№164

«Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області

Питання охорони праці в дошкільному навчальному закладі(ясла-садок)№164 «Золотий ключик» вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану і умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою Система управління охороною праці – це сукупність методів та засобів, які сприяють запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, у галузі, у регіоні на основі заходів, спрямованих на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Повноваження профспілок з питань охорони праці Політика адміністрації навчального закладу закладу в галузі охорони праці
1. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту.(Ст.41 Закону України «Про охорону праці»; ст. 8 Закону України «Про охорону праці»; частина 4; ст.163 КЗпП України; частину 7 ст. 21 і частина 12 ст. 38 Закону України «Про профспілки…). 2. Участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони праці та соціального захисту працівників.(Частина 1 статті 21 Закону України «Про профспілки»). 3. Право вимагати від роботодавця негайного припинення праці на робочих місцях, виробничих дільницях та інших підрозділах на час, необхідний для усунення загрози життю та здоров'ю працівників.(Частина 7 ст. 21 Закону України «Про профспілки ...»). 4. Право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення на відповідність їх стану нормативно-правовим актам з питань охорони праці.(«Частина 8 ст. 21 Закону України Про профспілки ...»). 5. Участь на підтвердження факту наявності небезпечної виробничої ситуації для працівників або їх оточення.(Частина 2 ст.6 Закону України «Про охорону праці»). 6. Участь в управлінні соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.(Стаття 5, 16, 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ...»; ст. 24 Закону України «Про профспілки ...»). 7. Участь у розробці роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.(Частина 2 ст. 13 Закону України «Про охорону праці»). 8. Участь у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт.(Частина 4 ст. 18 Закону України «Про охорону праці»). 9. Підготовка разом з роботодавцем проектів двосторонніх зобов'язань в колдоговори стосовно забезпечення соціальних гарантій у галузі охорони праці працівникам, а також комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, контролю за їх виконанням(Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»; ст. 20 Закону України «Про охорону праці»; п.1 частини 1 ст.38 Закону України «Про профспілки ...). 10. Участь у прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів на відповідність їх вимогам охорони праці.(Частина 7 ст. 21 Закону України «Про охорону праці»). 11. Участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.(Частина 3 ст.41 Закону України «Про охорону праці»; частина 8 ст.21 та п.11 частини 1 ст. 38 Закону України «Про профспілки ...»; Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві ... № 1112 від 25.08. 2004р. ). 12. Участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств.(Частина 2 ст. 16 Закону України «Про охорону праці»; п.11 частини 1 ст.38 Закону України «Про профспілки ...»). 13. Участь у визначенні разом з роботодавцем видів заохочень працівників за активну участь та ініціативу при здійсненні заходів на поліпшення умов праці та підвищення її безпеки.(Частина 1 ст.25 Закону України «Про охорону праці»). 14. Узгодження з органами державної виконавчої влади договору з питань поліпшення умов і безпеки праці.(Абзац 5 частини 1 ст.33 Закону України «Про охорону праці»; часть3 ст.3 Закону України «Про колдоговори і угоди»; ст.20 Закону України «Про профспілки ...»). 15. Обов'язкові подання роботодавцям для розгляду з питань охорони праці та отримання від них аргументованих відповідей.(Частина 9 ст.21 Закону України «Про профспілки ...»; часть3 ст.41 Закону України «Про охорону праці»). формується відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про охорону праці» і базується на принципах: − пріоритету життя і здоров'я працівників та учнів, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; − підвищення рівня безпеки праці та навчання шляхом забезпечення суцільного контролю за станом охорони праці, удосконалення матеріально-технічної бази; − комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних, відомчих програм із цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень у галузі науки й техніки, охорони довкілля; − соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; − встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх структурних підрозділів і категорій працівників закладу, установи; − адаптації трудових процесів до можливостей працівника та учня (вихованця, слухача) з урахуванням його здоров'я і психологічного стану; − використання економічних методів управління охороною праці, участі роботодавця у фінансуванні заходів з охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на цілі, досягнення яких не суперечить законодавству; − інформування учасників навчально-виховного процесу, працівників, проведення їх навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці; − забезпечення координації діяльності всіх учасників системи управління охороною праці: роботодавця і його представників, адміністрації закладу, відповідальних осіб (служби охорони праці), а також співробітництва між роботодавцем і працівниками (уповноваженими особами, членами профкому) під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому рівні; − впровадження перспективного педагогічного досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі соціального партнерства.

Контроль за станом організації роботи з охорони праці

Адміністративний контроль Ступінь контролю, контроль Громадський контроль
Вихователі , санітарки, помічники вихователів, МОП І ступінь, щоденно член комісії з охорони праці
Вихователі груп та вузькі спеціалісти ДНЗ ІІ ступінь, один раз у два тижні член комісії з охорони праці
Вихователь -методист, завгосп ІІІ ступінь, один раз в три місяці голова комісії з охорони праці ППО
Завідуюча ІV ступінь, один раз у півріччя голова ППО
Кiлькiсть переглядiв: 359

Коментарi